AJTorah


= = = = = = = = = AJTorah =

2017 -

-: , " ?", , , ", ", " ...", " , ", , " ", h-, , , , h- , , - -..., , .

: , , , , , , , , , .

. . : , , , , , " , ", , , .

: , , , , , , , -, , - , , ,

: , , , , , , , , , , , , , .

: ( ), , "", "", , , , , , - , ( ), , , , ,

10 : , , , - , , , , , , , , , , , , , .

: , , , , , , - , , " , Ņ", , .

: : , : , "" , , .

: , , , , , , , ?

: ?, , , - , - , , , , ,

: , , , , , , , , "" "", , , , - ,

: , , , , - - , - , , , , , , , .

: , , , " ?", , , , , ?, , ?, , , -, ", , "= = = = = = = = = AJTorah =